Contact & Privacy

PRIVACY

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is Poer Natoer verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren.

Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU. 

Waarom worden persoonsgegevens beheerd?

Poer Natoer biedt aan belangstellenden - met name via bijeenkomsten, websites en mailings - de mogelijkheid om zich in te schrijven voor attendering op de activiteiten en deelname eraan. Hiermee geven zij expliciet toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. 

Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen: 

• Attendering op activiteiten

• Informering over aangeschafte diensten of producten

• Administratie (incl. facturering en correspondentie)

• Benaderen potentiële gastorganisaties voor bijeenkomsten

Gegevens over potentiële gastorganisaties worden doorgaans verkregen uit het eigen netwerk of via Facebook of LinkedIn of andere internet-bronnen.

Welke persoonsgegevens worden beheerd?

De persoonsgegevens die wij verwerken:

• Organisatie;

• Voornaam, achternaam en functie; 

• Adresgegevens;

• Telefoongegevens;

• E-mailgegevens;

• Betalingsgegevens;

• Aanschafgegevens 

Beheer en gebruik Persoonsgegevens

De gegevens worden geactualiseerd of verwijderd als nieuwe informatie beschikbaar komt, zoals adreswijziging, functiewisseling, ’uit dienst’, verandering van contactpersoon, ongeldig mailadres, het veranderen van recht op korting. Soms moet vervangende contactinformatie worden verkregen om de gegevens van een bestaande relatie actueel te houden. 

Poer Natoer verstrekt normaliter - tenzij wettelijk verplicht - géén gegevens aan derden. Waar het gaat om netwerkactiviteiten worden op verzoek en met beider instemming op incidentele basis twee personen met elkaar in contact gebracht.

Toegang tot Persoonsgegevens

Voor het attenderen gaat Poer Natoer gebruik maken van de Amerikaanse mailservice MailChimp. Onder elke attendering staat de mogelijkheid voor de ontvanger om de opgeslagen persoonsgegevens per direct in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Voor de administratie wordt een aparte database bijgehouden (facturering en brieven). Voor de betrokkenen is het altijd mogelijk om op verzoek per mail ook de daarin opgeslagen persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of toegestuurd te krijgen. Voor mailcontact met relaties wordt een email-applicatie gebruikt waarin mailadressen staan opgeslagen. 

Verwijdering kan uiteraard alleen als de gegevens niet meer relevant zijn (facturen betaald bijvoorbeeld). Poer Natoer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uiteraard heeft een betrokkenen altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 

De administratie is slechts voor twee personen toegankelijk. Overzichten worden uitsluitend verstrekt aan de accountant. Allen gevestigd in Nederland. 

Cookies

Poer Natoer registreert gegevens over het gebruik van de websites en gebruikt daarvoor louter de cookie van Google Analytics. Het doel is puur het verbeteren van de website in algemene zin. 

Het gaat daarbij om: 

• bezoekersaantallen;

• eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.

Beveiliging

Poer Natoer neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat de eigen gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Om de persoonsgegevens te beveiligen is gekozen voor betrouwbaarheid en professionaliteit: cloud-dienstverlener MailChimp, databaseplatform FileMaker en e-mail applicatie Apple Mail.

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Wijzigingen en verwijderingen komen pas in een back-up nadat het back-up proces is afgerond.